Zabezpečenie investičného zámeru

Obchodná spoločnosť AUDING s.r.o. ponúka komplexné zabezpečenie prípravy a realizácie vášho investičného zámeru a to:

 • vyhľadanie vhodného umiestnenia zamýšľanej stavby /Vášho zámeru/
 • zabezpečenie kúpy pozemku resp. vhodnej nehnuteľnosti na prestavbu
 • príprava podkladov pre majetkoprávne vyporiadanie nehnuteľnosti
 • návrhy vkladu vlastníctva do katastra nehnuteľnosti
 • vypracovanie potrebnej štúdie /urbanistickej, architektonickej, zastavovacej, objemovej a i./
 • vizualizácie
 • spracovanie a prerokovanie projektovej dokumentácie v územnom a stavebnom konaní
 • tepelnotechnické posúdenie stavieb
 • realizačný projekt
 • podklady pre cenové ponuky dodávateľov stavby
 • pomoc pri výbere dodávateľa stavby
 • vypracovanie podkladov pre úver /znalecké posudky pre záložné právo/
 • autorský dozor
 • zápis rozostavanej stavby do KN a jej ohodnotenie / ako podklad pre úverovanie  vlastnou rozostavanou stavbou /
 • kolaudačné konanie
 • odovzdanie stavby do užívania
 • projekt skutočného vyhotovenie stavby