Naše služby / Znalecká organizácia

Je zapísaná v Zozname znalcov v zmysle zákona č.382/2004 Z.z. s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Podnikové hospodárstvo, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov.

Stanovenie všeobecnej hodoty podnikov, ich častí a zložiek majetku podnikov za účelom:

 • ohodnocovania majetku obchodných spoločností pri ich zlúčení a ich zrušení
 • prevodu alebo prechodu majetku
 • nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti
 • delenie obchodných spoločností, fúzie
 • úverových operácií (záložné právo)
 • poisťovacích operácií
 • kapitálových operácií
 • reprivatizácie, revitalizácie
 • konkurzu alebo vyrovnania
 • exekúcie
 • likvidácie
 • súdnych sporov
 • dedičstva
 • vyporiadania spoluvlastníctva
 • a iné

V znaleckej organizácii pracujú a ohodnotenie vykonávajú profesionálne zdatní špecialisti, prevažne fyzickí znalci s dlhodobou praxou, a to špecialisti z odboru ekonomika, stavebníctvo, strojárenstvo, doprava, elektrotechnika a spolupracujeme podľa potreby i so špecialistami iných potrebných odvetví.

Na základe platnej vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.492 zo dňa 23.8.2004 v znení neskorších predpisov, ponúkame stanovenie všeobecnej hodnoty majetku podnikov, jeho častí a zložiek podnikov, a to:

 • majetkovou metódou
 • podnikateľskou metódou
 • kombinovanou metódou
 • porovnávacou metódou
 • likvidačnou metódou

Ohodnotenie na požiadanie vykonáme u:

 • celého podniku
 • časti podniku /samostatne hospodáriacej jednotky/
 • zložiek majetku podniku a to:
  • hmotného investičného majetku /pozemky, stavby, stroje, stádo, nedokončené investície a podobne
  • nehmotného investičného majetku /pohľadávky, oceniteľné práva, programové vybavenie a podobne