Naše služby / Energetická certifikácia budov

Naša spoločnosť Vám ponúka komplexné vypracovanie energetického certifikátu budovy vrátane vydania energetického štítku budovy a návrhu konkrétnych opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Energetická certifikácia budov sa vykonáva podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a vykonávacej vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z.z. v náväznosti na požiadavky smernice Európskeho parlamentu. Cieľom smernice je zlepšiť Energetickú hospodárnosť budov a v súvislosti s tým znížiť produkciu emisií CO2.

Energetický certifikát zatrieďuje budovu do energetickej triedy podľa svojej energetickej hospodárnosti. Rozsah energetických tried je od A (nízka potreba energie) až po G (vysoká potreba energie). Súčasťou energetického certifikátu je aj návrh konkrétnych opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

xxx

Povinnosť zaobstarať Energetický certifikát podľa zákona vzniká pri:

 • predaji budovy
 • prenájme budovy
 • dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy

xxx

Povinnosť, má podľa zákona vlastník budovy, vzťahuje sa aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo.

Táto povinnosť sa vzťahuje na:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • administratívne budovy
 • budovy škôl a školských zariadení
 • budovy nemocníc
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • športové haly a iné budovy určené na šport,
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu

xxx

Povinnosť sa nevzťahuje na:

 • budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad
 • kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia
 • budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky
 • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie
 • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2

xxx
Ak máte záujem o vypracovanie energetického certifikátu, kontaktujte nás e-mailom, alebo telefonicky.

Vlastník budovy je povinný uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti. Pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi, pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu platného energetického certifikátu jej nájomcovi.

V prípade nesplnenia povinností sú podľa zákona č. 555/2005 Z. z. štátnou eenegetickou inšpekciou ukladané pokuty v stanovenom rozsahu podľa druhu správneho deliktu.
 
Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Cenník k energetickej certifikácii nie je stanovený. Cena sa určuje individuálne podľa typu a rozsahu nehnuteľnosti, ako aj úplnosti predložených podkladov. Kontaktujte nás a my vypracujeme cenovú ponuku priamo pre Vás.

Energetický certifikát dodávame zvyčajne do dvoch týždňov od vykonania obhliadky nehnuteľnosti v závislosti od rozsahu stavby a predložených podkladov.

xxx

Poskytujeme tiež nasledovné služby spojené s tepelnou ochranou budov: